Breaking News

“ธรรมศาสตร์” ผนึกกำลัง 53 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการ

      วันนี้ (27 ก.ค. 65) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 53 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หวังสร้างเครือข่ายพันธมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจตามอัตลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อผลักดันและพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในเขตภาคเหนือ พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.)

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 53 หน่วยงานโดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจตามอัตลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อผลักดันและพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน  


การร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันนี้ ได้เชิญตัวแทนเครือข่ายภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้า, สภาอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำปาง, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, ธนาคากรุงเทพ, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดลำปาง, สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง, ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง และสำนักงานบัญชีในพื้นที่ภาคเหนือ ฯลฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รศ.เกศินี กล่าวเพิ่มเติมถึงความพร้อมและความเหมาะสม ของจังหวัดลำปางในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในเขตภาคเหนือ ว่า มธ. ได้เล็งเห็นศักยภาพและก่อตั้งศูนย์ลำปาง ขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และต่อมาได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง มายังจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรก จากนั้นมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ศูนย์ลำปางอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขายการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เพิ่มขึ้น โดยในเร็วๆ นี้ เตรียมจะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีการเรียนการสอน 6 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ การเพิ่มสาขาการบัญชี มุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่กำลังการเติบโต

 “ตลอดระยะเวลา 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มุ่งเน้นดำเนินงานพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน ตอกย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่อย่างดีเสมอมา และครั้งนี้ก็เช่นกัน ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการริเริ่มพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดลำปาง ต้องขอขอบคุณตัวแทนทุกหน่วยงานที่มาร่วมหารือและมอบข้อเสนอแนะในวันนี้ เชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และพัฒนาสู่ความสำเร็จร่วมกันในอนาคต” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าว

No comments