Breaking News

การเคหะแห่งชาติ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมจัดเวที “Homey CSR เสวนา For Now And Then” เดินหน้าผลักดันโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่ อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well-being: SSC)

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เผยแพร่นิทรรศการและกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์ www.homey-CSR2021.com เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ และการเสวนาหัวข้อ “Homey CSR เสวนา For Now and Then” พร้อมร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และลุ้นรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2564 นี้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ” ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยนำผลงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติมาเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวต่อว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินนโยบายด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติตลอด 48 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงยังได้จัดกิจกรรม “Homey CSR เสวนา For Now and Then” ซึ่ง ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ประธานกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายวิชัย คำบุญเรือง ผู้แทนชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติ 1) ร่วมเสวนา รวมทั้งเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติ อีกด้วย

“นิทรรศการออนไลน์ในครั้งนี้จัดขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการรวบรวมข้อมูลและความก้าวหน้าด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งโครงการ SSC ที่เป็นโมเดลสำคัญในการขับเคลื่อนงาน CSR ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองเกี่ยวกับชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติต่างๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.homey-CSR2021.com รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์และแฟนเพจของการเคหะแห่งชาติ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวเชิญชวน

No comments