Breaking News

ศน. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 400 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565


    วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565


    นายอิทธิพล กล่าวว่า ด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รัฐบาลได้มีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทะนุบำรุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นๆ และส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมตามนโยบายของรัฐบาล กรมการศาสนา จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง ร่วมกับวัดโมลีโลกยาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 400 รูป วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรม มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดอย่างยั่งยืนชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป 

    ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร พระราชดำริ พระราชดำรัส และการทรงงานด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในมิติทางศาสนา


No comments