Breaking News

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ https://e-service.dra.go.th/sign/index.php

No comments