Breaking News

กรมการศาสนา จัดประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศคัดเลือกผู้ชนะการประกวดฯ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดบรรยายธรรม โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สถานศึกษา เชิญชวนเยาวชนในสถานศึกษาและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประกวด

โดยในปีงบประมาณ 2565 กรมการศาสนาร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาส จัดประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ ในรูปแบบตัดสินคลิปวีดิโอ เมื่อวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในส่วนกลาง ส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ ราย

โดยแบ่งผู้เข้าประกวดออกเป็น ๔ ช่วงชั้น คือ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) ภายใต้หัวข้อการประกวดบรรยายธรรม ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา และหลักคุณธรรมจริยธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที” โดยผู้ชนะการประกวดฯ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ภัชษนัญฑ์ ศรีเณร โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.รวิสรา จิตเอียด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) จ.สตูล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ภัทร์ศูดา วงศ์ทองดี โรงเรียนเทศบาลอินปัญญา จ.ชลบุรี

ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.มินตรา ตุ้มทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.พิชญาภา อภิรักษ์ธารา โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.กัญญาวีร์ ปานนาศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี

ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ดารุณี พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ณฐิกา คำพระรัตนตรัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.กฤตพร รักบ้านเกิด โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรี

ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.จิรภัทร รัตนพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.หทัญกาญน์ ห่วงศร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสุทัศน์ ไชยสาสน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม

อธิบดีกรมการศาสนา ยังกล่าวด้วยว่า การประกวดบรรยายธรรมเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ สนใจใฝ่ศึกษาหลักธรรม สามารถนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และเป็นต้นแบบในการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกวดบรรยายธรรมยังช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกฝนทักษะมารยาทไทยในศาสนพิธีที่งดงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสาน ฝึกการใช้หลักวาทศิลป์ได้อย่างสง่างามและไม่เคอะเขิน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอดทางการศึกษาและประกอบสัมมาอาชีพต่อไปในอนาคตได้

No comments