Breaking News

สกสว. ร่วมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ พร้อมเชื่อมโยงแผนด้าน ววน. ปี 66-70 เสริมพลังพัฒนาประเทศ

 

วันนี้ (2 มีนาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการภารกิจวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในและต่างประเทศ นำทีมพนักงาน สกสว. เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมศึกษากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดับพื้นที่ ศึกษาการเชื่อมโยงกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปี 2566 – 2570 สานพลังทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน เปิดเผยว่า วันนี้ สกสว. ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ “พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยจัดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนใน 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยสภาพัฒน์ฯ ได้ยกร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย และได้ทบทวนสถานะของประเทศไทยโดยเฉพาะจุดอ่อนและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้กำหนด 13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ดังนี้
เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2.การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า
3.ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
4.การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร
5.ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
6.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล
สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค
7.SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
8.พื้นที่และเมืองที่มีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่
9.ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
10.เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
11.การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
12.กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
13.ภาครัฐสมรรถนะสูง

อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ สกสว. จะได้นำข้อมูลกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระดับ 2 ของประเทศ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนด้าน ววน. ฉบับปี พ.ศ. 2566-2570 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
No comments