Breaking News

สกสว. แจงข้อมูล กมธ.พิจารณา พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ

 

วันนี้ (16 มีนาคม 2564) ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหาร เข้าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาร่ากฏหมายฉบับนี้ หลังรัฐสภาลงมติเอกฉันฑ์รับหลักการ

โดยในวันนี้ สกสว. ได้นำเสนอข้อมูลประเด็น ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ทั้งในมิติการพัฒนาพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างและใช้ความรู้นวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาคนและองค์ความรู้เพื่ออนาคต

จากการประชุมวันนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ข้อเสนอแนะสำคัญ คือ กรอบของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.โจทย์ของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต้องถูกต้องสอดคล้องกับโจทย์ประเทศ มีการจัดลำดับความสำคัญ คือการลดความเหลื่อมล้ำ อุดช่องว่างรายได้ของประชาชน อย่างการให้สัดส่วนกับฐานราก 50% ให้ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 30% และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 20% โดยการทำงานต้องมีความโปร่งใส ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศอย่างสมดุล มีความต่อเนื่องของงบประมาณที่นำไปสู่การสร้างผลกระทบ (Impact) ในการพัฒนาประเทศ งานวิจัยต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้จริง โดยทั้งหมดของการดำเนินการต้องมุ่งเน้นความคุ้มค่า โปร่งใส มีระบบติดตามประเมินที่ชัดเจน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมวันนี้ ผอ.สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่า สกสว. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนในส่วนของการจัดทำกฎหมายลูกที่จำเป็นกว่า 10 ฉบับ รวมทั้งการผลักดันมาตรการอื่นๆที่สำคัญ เพื่อให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของ สกสว. ในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

No comments