Breaking News

ปลอดการเผา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564 โดยนางธัญธิดา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ฯ พร้อมด้วย นายสายัณห์ ตันพาณิช รองผู้ว่าการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

นายกฤต มังกะโรทัย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกร ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนมาให้ความรู้เรื่องการย่อยสลายของเศษซากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยใช้สารธรรมชาติช่วยในการย่อยสลายเพื่อลดการเผาท้องถิ่น

No comments