Breaking News

THAC เพิ่มความสะดวกเปิดจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่ต้องการใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนา หรือห้องบริการงานคดี สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการจองห้องประชุมจากรูปแบบเดิม และยังสามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้ว่าวันและเวลาที่ต้องการใช้ห้องประชุมนั้นมีห้องว่างหรือไม่ โดยระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถจองได้สะดวก และรองรับความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ที่ต้องการใช้งานห้องประชุมสามารถเลือกห้อง และช่วงเวลาตามต้องการ ได้ที่ https://booking.thac.or.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 018 1615 หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th

No comments