Breaking News

สธ. หนุน “ส้วมไทย” พัฒนาตามมาตรฐาน HAS พร้อมรับนักท่องเที่ยว เปิดผลอนามัยโพล “ส้วมตลาดสด” ยังต้องปรับปรุง

 

​ กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันส้วมโลก ปี 2565 (World Toilet Day 2022) เผยผลการพัฒนา ส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS ล่าสุดมีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 67 หรือ จำนวน 99,814 แห่ง เปิดผลอนามัยโพล พบว่า ส้วมสาธารณะที่ประชาชนต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุดคือ ตลาดสด ร้อยละ 68 

​วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันส้วมโลก 2565 (World Toilet Day 2022) ณ กรมอนามัย ว่าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ของทุกปี องค์การส้วมโลก (World Toilet Organization) ได้กำหนดให้เป็นวันส้วมโลก โดยในปี 2565 นี้ ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด คือ “Making the invisible visible :ทำสิ่งที่มองไม่เห็น ให้มองเห็นได้  เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเสียจากมนุษย์ไม่ให้ลงสู่แหล่งน้ำ เน้นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งระบบใต้ดินและบนดิน ด้วยการจัดให้มีระบบเก็บกักและบำบัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกคนได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน และพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS: สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2565 ของประเทศไทย “ท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ ส้วมสาธารณะไทยได้มาตรฐาน” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในสถานที่ต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาส้วมสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยเฉพาะส้วมในสถานที่ท่องเที่ยว สถานีขนส่งสาธารณะ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ จากการเปิดประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น

​ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยส่งเสริมให้ประชาชน มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีส้วมใช้ครอบคลุมมากถึง ร้อยละ 99.8 และยังไม่มีส้วมใช้  ร้อยละ 0.2 หรือประมาณ 40,000 กว่าครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ยากลำบาก และในกลุ่มชาติพันธุ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ให้ทุกครัวเรือนมีส้วมใช้ให้ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ข้อมูลการพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทย ปี 2562 – 2565 จำนวนรวม186,041 แห่ง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจประเมิน 99,814 แห่ง พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) จำนวน 66,907 แห่ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 67.03 


ส่วนผลสำรวจอนามัยโพลของประชาชน ต่อการใช้ส้วมสาธารณะ ระหว่างวันที่ 14 – 21 ตุลาคม 2565จำนวน 3,716 คน พบว่า ส้วมสาธารณะที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ส้วมในตลาดสด ร้อยละ 68.68 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ร้อยละ 39.85 และส้วมริมทางสาธารณะ ร้อยละ 38.48 สำหรับส้วมสาธารณะที่สะอาดที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ร้อยละ 68.46 รองลงมา คือ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 55.30 และโรงพยาบาล ร้อยละ 35.82 โดยเหตุผลในการเลือกใช้ส้วมสาธารณะ คือ ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวก 

ดังนั้น วันส้วมโลกปีนี้กรมอนามัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงส้วมสาธารณะของไทยให้ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจาก จะสร้างสุขอนามัยที่ดี ลดโรคไม่พึงประสงค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยอีกด้วย

No comments