Breaking News

วช. รับรางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า Open Data จาก สพร. หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นางอุรัจฉทา ศศิปรียจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วช. เข้ารับรางวัลจากชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า โดย ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้มีการจัดกิจกรรม "โครงการ DIGI DATA AWARDS มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด "Data Driven Organization" โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวคือ การเปิดเผยชุดข้อมูลที่ภาครัฐ ได้จัดเก็บและรวบรวมไว้นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีการปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็น Data Driven Organization มากขึ้น กล่าวคือ ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานที่มีผลงานชุดข้อมูลเปิดยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รางวัล รางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า


สำหรับข้อมูลที่ วช. เปิดเผยแพร่ ผ่านทาง https://opendata.nrct.go.th เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และได้เปิดเผยกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ เช่น กลุ่มกรอบการวิจัย,กลุ่มโครงการวิจัย,กลุ่มบุคลากรการวิจัย,กลุ่มผลงานวิจัย,กลุ่มดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม,กลุ่มมาตรฐานการวิจัย,กลุ่มรางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ,กลุ่มการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการสร้างประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนนำข้อมูลที่เปิดเผยไปสร้างนวัตกรรมและบริการเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ต่อไป
No comments