Breaking News

ศน. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


  วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 พระธรรมวชิราจารย์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาส วัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน ผู้แทนองค์การศาสนา 5 ศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เครือข่ายจิตอาสา 904 หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและดำเนินงานสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้มงคล ได้แก่ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นชงโค ต้นยางนา ต้นทองอุไร จำนวน 700 ต้น เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนศาสนิกชนทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้มีความรักหวงแหนต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการบ่มเพาะขัดเกลาจิตใจให้เกิดคุณงามความดีที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นในมิติทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานคุณธรรมตามหลักคุณธรรม 4 ประการด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

No comments