Breaking News

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเผย เร่งพยายามผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาค

    เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 ณ ห้อง Pavilion AB ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินการประจำปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ตามยุทธศาสตร์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และให้สมาคมกีฬา ได้เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีถัดไป โดยยึดโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2570 ) และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้เร่งบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่การเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ มีการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างเต็มรูปแบบการสร้างและการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา เร่งทำให้กีฬาของชาติเกิดความตื่นตัว ซึ่งในปีถัดไปนี้ ผลจากความเสียสละกำลังกาย กำลังใจของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาได้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศได้เป็นอย่างดี

พร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬา ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้อย่างดียิ่ง และการกีฬาแห่งประเทศไทย ยินดีให้การสนับสนุนทางด้านกีฬาของประเทศอย่างเต็มที่ โดยจะพยายามผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคตามแผนการพัฒนากีฬาของชาติ อันจะทำให้กีฬาของชาติเกิดความตื่นตัว และเป็นการกระจายโอกาสทางกีฬาไปสู่เยาวชน ประชาชนให้มีการตื่นตัวออกกำลังกายอย่างกว้างขวาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอย่างเสมอภาคต่อไป

No comments