Breaking News

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีถวายทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร

โครงการสนับสนุนศาสนทายาท สืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสดผ่าน facebook live กรมการศาสนา
ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

No comments