Breaking News

สมาคม Thai-BISPA จัดสัมมนา Thai-BISPA Day2022 สร้างความยั่งยืนธุรกิจ


      สมาคม Thai-BISPA จับมือพันธมิตรจัดงานสัมมนาประจำปี Thai-BISPA Day2022 ภายใต้แนวคิด “ESG for Early-Stage” วันที่ 21 ก.ย.นี้ ณ ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Hotel Ratchada กรุงเทพฯ เน้นย้ำการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG

ปัจจุบันการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลในตลาดการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ นักลงทุน (Investors) ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญมากขึ้นองค์กรต่าง ๆ ในการจัดตั้งดัชนีความยั่งยืน (Sustainability Index) เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดว่าบริษัทต่าง ๆ มีการดำเนินการธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ESG (Environment, Social, และ Governance) ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน 

นับเป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่มีการจัดตั้ง สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association : Thai-BISPA ) ภายใต้การสนับสนุนจาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศและผลักดันสู่ระดับนานาชาติ ด้วยการประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ เสนอแนะแนวทางในการยกระดับกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คือ Thai-BISPA Day งานสัมมนาที่เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจ ในวาระครบรอบ 13 ปีของการจัดตั้งสมาคมฯ ในครั้งนี้ สมาคม Thai-BISPA ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปี Thai-BISPA Day2022 ภายใต้แนวคิด “ESG for Early-Stage” ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Hotel Ratchada กรุงเทพฯ 

เพื่อเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สมาคม TBAN ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่ม angel investor ที่ใช้เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพมาแลกเปลี่ยนแนวคิด ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะเริ่มต้น พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด(TBIR/TTTR) ให้แก่ผู้สนใจอีกด้วย  

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังจัดพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards ให้แก่ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานโดดเด่น รวมถึงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ประกอบการดาวรุ่ง รางวัลผู้ประกอบการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรางวัลผู้ประกอบการด้านการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รวมถึงการเสนอรายชื่อหน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีผลงานดีเด่น และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพดังกล่าวเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 

https://www.thaibispa.or.th/events/thai-bispa-day-2022/

No comments